پنجشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۸
اطلاعات تماس


رئيس پژوهشکده: آقای دكتر حسام الدين معين زاده

 • شماره تماس: 3660 4142 034 - 4103 4142 034
 • نمابر: 3667 4142 034پژوهشگر ارشد زمین شناسی و معدن: محمد اميری

 • رایانامه: khabat_amiri@yahoo.com
 • رایانامه: amiri_mo@golgohar.com
 • شماره تماس:  4142 3692 034

پژوهشگر ارشد توسعه و فن‌آوری: رضا خاكسارپور

 • رایانامه:  r_khaksarpour@yahoo.com
 • رایانامه:  khaksar_re@golgohar.com
 • شماره تماس:  4142 3559 034

كارشناس ارشد تحقيقات سيستم‌ها و مديريت: حسين ختيال

 • رایانامه:  khatyal_ho@golgohar.com
 • شماره تماس:  4142 3926 034

پژوهشگر ارشد استخراج و فرآوري مواد معدني:  مجتبي قربان نژاد

 • رایانامه: geg.mgh@gmail.com
 • رايانامه:  ghorbannejad_mo@golgohar.com
 • شماره تماس:  4142 3517 034

پژوهشگر ارشد آب و محیط زیست: محمد رضا احمدی

 • رایانامه:  ahmadi_mr@golgohar.com
 •             Mrak56@gmail.com
 • شماره تماس:  4142 3301 034

پژوهشگر ارشد گندله، احياء و فولاد سازي: امير حاجي زاده

 • رایانامه: hajizadeh_am@golgohar.com
 • شماره تماس:  4142 3692 034


سرپرست ارتباطات و انتشارات: بتول شهبا

 • رایانامه:  shahba_ba@golgohar.com
 • شماره تماس:  4142 3344 034